Statut

KRITÉRIA OCENĚNÍ MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DIVADELNÍCH ŠKOL SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

 • V rámci nesoutěžního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2019 mohou být uděleny 3 druhy ocenění konkrétním studentům za mimořádný umělecký výkon. Jsou jimi ocenění MARTA, The SWAG of SETKÁNÍ/ENCOUNTER a Cena ředitele festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

 • O udělení ocenění MARTA a  The SWAG of SETKÁNÍ/ENCOUNTER rozhoduje porota.

 • Návrhy na Profesionální část poroty jsou předkládány ÚOT a prezentovány na Festivalové radě.  Členové Profesionální části poroty jsou vybrání Festivalovou radou na základě odborných kvalit, profesní, národnostní a genderové rozmanitosti a vyváženosti.

 • Návrhy na Studentskou část poroty předává v užším výběru ve formě pořadníku  ÚOT a prezentuje jej Festivalové radě. Členové studentské části poroty jsou vybrání Festivalovou radou na základě odborných kvalit, profesní, národnostní a genderové rozmanitosti a vyváženosti.

 • Poměr Profesionální části poroty a Studentské části poroty je pevně stanoven na čtyři zástupce z každé části.

  a) Minimálně jeden člen Profesionální části poroty a jeden člen Studentské části poroty je zástupcem české instituce.

 • Porotu jmenuje děkan Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na základě usnesení Festivalové rady.

 • Porota si na svém prvním zasedání volí předsedu.

 • Porotu tvoří zahraniční a tuzemští profesionálové z oblasti divadelního umění či divadelního vzdělávání a zahraniční a tuzemští studenti vysokých uměleckých škol. Členy poroty nemohou být osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu se školami, jež se účastní hlavního programu festivalu. Festivalová porota během festivalového týdne společně zhlédne všechna představení zařazená do hlavního programu. K tomu je vytvořena tzv. „Cesta poroty“. Poslední den festivalu porota na základě odborné diskuze rozhodne o udělení ocenění, které oznámí řediteli festivalu.

 • Rozhodnutí o finální podobě udílených ocenění je plně vyhrazeno porotě.

 • Ocenění jsou reprezentována soškou a diplomem s podpisy děkana Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, ředitele festivalu a předsedy poroty. Ocenění jsou předávána v rámci závěrečného ceremoniálu festivalu.

Ocenění MARTA

 1. Ocenění MARTA je udělováno v rámci nesoutěžního Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Ocenění neslouží k vytváření hodnotícího pořadí jednotlivých inscenací z hlavního programu festivalu, ale jejich prostřednictvím se vyzdvihují inspirativní a objevné umělecké počiny mladých divadelníků.

 1. Ocenění MARTA jsou udělována jako výraz uznání za mimořádné umělecké výkony studentů podílejících se na vzniku inscenací z hlavního programu přehlídky. Pedagogové či divadelní profesionálové nemohou být oceněni. Organizační tým připravuje pro porotu podpůrné informace; na vyžádání poroty zjišťuje detailní informace týkající se statutu studenta v jednotlivých inscenačních týmech.

 1. Ocenění MARTA je spjato s konkrétním uměleckým výkonem studenta/studentky, nemůže být uděleno kolektivu studentů.

 1. Porota může udělit maximálně čtyři ocenění MARTA, a to v některých z těchto kategorií:

 • režie

 • scénografie

 • ženský herecký výkon

 • mužský herecký výkon

 • dramaturgie

 • scénická hudba

 • scenáristika

 • světelný design

 • choreografie

 • kostýmy

 1. V mimořádných případech lze udělit i více individuálních ocenění v rámci jedné kategorie.

The SWAG of SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Studentská část poroty uděluje jedno ocenění The SWAG of SETKÁNÍ/ENCOUNTER, které je udíleno za svébytné užití inscenačních prostředků, originalitu a výraznou generační výpověď. Ocenění The SWAG of SETKÁNÍ/ENCOUNTER je spjato s konkrétním uměleckým výkonem studenta/studentky, studenta/studentky a může být uděleno v jedné z výše zmíněných kategoriích a nemůže být uděleno kolektivu.

Cena ředitele festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Ředitel festivalu má právo navíc podle svého uvážení udělit ocenění označené jako Ocenění ředitele festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Názor ředitele festivalu je nezávislý na mínění poroty. Ředitel festivalu není povinen cenu udělit.


Statut a jednací řád poroty Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Členové poroty

 1. Porota je nedílnou součástí nesoutěžního Mezinárodní festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Její výsadní funkcí je oceňování vyjímečných uměleckých počinů studentů divadelních škol. Festivalová porota je složena ze dvou částí tj. Profesionální část poroty a Studentská část poroty.

 1. Profesionální část poroty tvoří zahraniční a tuzemští profesionálové z oblasti divadelního umění či divadelního vzdělávání.

 1. Studentskou část poroty tvoří zahraniční a tuzemští studenti vysokých uměleckých škol z oblasti divadelního umění, divadelní vědy a dramatických umění.

a) Počet kandidátů na pozici studentského porotce z jedné školy není limitován.

b) Jedná se o studenty magisterského a doktorského studia.

 1. Návrhy na Profesionální část poroty jsou předkládány ÚOT a prezentovány na Festivalové radě.  Členové Profesionální části poroty jsou vybrání Festivalovou radou na základě odborných kvalit, profesní, národnostní a genderové rozmanitosti a vyváženosti.

 1. Návrhy na Studentskou část poroty předává v užším výběru ve formě pořadníku  *ÚOT a prezentuje  jej Festivalové radě. Členové studentské části poroty jsou vybrání Festivalovou radou na základě odborných kvalit, profesní, národnostní a genderové rozmanitosti a vyváženosti.

 1. Poměr Profesionální části poroty a Studentské části poroty je pevně stanoven na čtyři zástupce z každé části.

a) Minimálně jeden člen Profesionální části poroty a jeden člen Studentské části poroty je zástupcem české instituce.

 1. Porotu jmenuje děkan Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na základě návrhu Festivalové rady.

 1. Členy poroty nemohou být osoby, které jsou:

a) v pracovněprávním vztahu se školami, jež se účastní hlavního programu festivalu,

b) studenty některé ze škol, jež se účastní hlavního programu festivalu.

 1. Členům poroty jsou hrazeny pobytové náklady a mají umožněn vstup zdarma na festivalová představení a off-programová představení.

 1. Povinností festivalové poroty je zhlédnout všechna představení hlavníhoprogramu festivalu. K tomu je vytvořena tzv. „Cesta poroty“. Mezi další povinnosti Festivalové poroty patří účast na zahajovacím a závěrečném ceremoniálu festivalu. Nezbytnou povinností Studentské části poroty je začlenit se do festivalového dění formou účasti na ranních diskuzích, účastí na večerních aktivitách či doprovodných akcí.

 1. Porota se první den festivalu setká s ředitelem festivalu na ustavujícím jednání.Poslední den festivalu porota na základě odborné diskuze rozhodne o uděleníocenění, která oznámí řediteli festivalu.

 1. Odborná část poroty uděluje až čtyři Ocenění MARTA.

 1. Studentská částporoty uděluje jedno ocenění The SWAG of SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

 1. Bližší podrobnosti upravuje příloha Statutu poroty s názvem “Kritéria ocenění festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER“.

Orgány

Předseda poroty

a) Festivalová porota si sama zvolí Předsedu poroty na prvním zasedání poroty.

b) Předseda poroty je vybrán ze zástupců profesionální části poroty.

Pokud při rozhodování poroty nedojde ke konsenzu, přistupuje se k hlasování. Přirovnosti rozhoduje hlas předsedy poroty.TOPlist