Statuty

1. Poslání festivalu

Festival vytváří prostor pro vzájemné setkávání vysokých divadelních škol, kde dochází k předávání inspirace a zkušeností napříč mezi studenty a pedagogy.
Festival je součástí výuky studijních programů na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění (dále DF JAMU).

2. Pořadatel a spolupořadatelé festivalu

Pořadatelem festivalu je DF JAMU.

Na organizaci festivalu se mohou podílet další subjekty. Obsah a formu spolupráce upravuje smlouva o spolupráci, případně jiný typ smlouvy.

3. Termín a místo konání festivalu

Festival probíhá v Brně, zpravidla v 5 dnech v průběhu letního semestru. Bližší podrobnosti upravuje projekt festivalu.
Termín festivalu je součástí Harmonogramu akademického roku DF JAMU.

4. Orgány festivalu

4.1 Festivalová rada (dále FR)

Festivalová rada je poradním sborem děkana DF.
Členové FR jsou jmenování děkanem DF, a to vždy se začátkem funkčního období děkana DF – nejpozději do prosince daného roku. Členové FR mají funkční období 4 roky.
FR je dozorčím orgánem festivalu.
FR je dozorčím orgánem festivalu.
FR je tvořena vedením DF (ve složení: děkan/ka DF, tajemnice/tajemník DF, proděkan/ka pro uměleckou činnost, proděkan/ka pro rozvoj) a pedagogy na základě jmenování děkanem.


FR je zadavatelem festivalu směrem k Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie, který naplňuje zadání. A tento předkládá FR ke schválení:

 • Termín festivalu (únor).
 • Open Call na vizuální identitu aktuálního ročníku festivalu a téma festivalu (březen).
 • Projektový záměr festivalu (duben).
 • Způsob a metodiku výběru vizuální identity daného ročníku festivalu (duben).
 • Návrhy na porotce (květen).
 • Návrhy na ambasadora (květen).
 • Rozpočet festivalu a vyúčtování předchozího ročníku festivalu (září) a jeho finanční čerpání (opakuje se dle zásadních milníků – získání či podání grantů).
 • Návrh na video spot (září).
 • Způsob a metodiku výběru inscenací (říjen).
 • Návrh na audio spot (listopad).
 • Vybrané inscenace na festival (leden).
 • Seznam hostů festivalu (leden).
 • Finální podobu video spotu (leden).
 • Finální podobu audio spotu (únor).

Pokud na Festivalové radě nedojde ke konsenzu, přistupuje se ke hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje děkan/ka DF.
FR zasedá pravidelně (vždy úterý 13:30-14:30hod), v souladu s termíny, jež jsou součástí Harmonogramu akademického roku DF JAMU. V případě potřeby může kterýkoli člen svolat mimořádné zasedání.
Festivalovou radu řídí ředitel festivalu.

V případě, že FR detekuje/objeví či zjistí:

 • nepřipravenost realizačního týmu (nebudou naplněny jednotlivé kroky vedoucí k realizaci festivalu např.: nebude předložen či schválen projektový záměr),
 • neplnění schváleného projektového záměru a časového harmonogramu festivalu,
 • zásadní odchylku od rozpočtu festivalu, deleguje FR rozhodovací pravomoci na pedagogickou supervizi festivalu.

V případě, že festival nezíská plánované finanční prostředky z dotačních programů, je v pravomoci FR krátit rozpočet festivalu na úkor programu.

4.2 Ředitel/ka festivalu

Zodpovídá za zpracování a naplnění projektového záměru festivalu.
Předkládá projektový záměr FR.
Ředitele/ku na návrh vedoucí/ho ateliéru ADPaJT jmenuje děkan DF.
Ředitel/ka festivalu je student.
Řídí zasedání Festivalové rady.
Plní úkoly definované FR.
Předkládá FR materiály ke schválení dle časového harmonogramu.
V případě potřeby může požádat děkana/ku DF o svolání mimořádného zasedání FR.
Je odpovědný/á za nastavení komunikace s Art sekcí.
Jmenuje Uměleckého šéfa festivalu.

4.3 Art sekce

Art sekce festivalu je tvořena 3. ročníkem Ateliéru režie a dramaturgie a 5. ročníkem Ateliéru Scénografie (určený ročník se váže k roku realizace festivalu), dále vybranými zástupci z ATD a RTDS.

Aktivně se podílí na umělecko-dramaturgické stránce festivalu (především na Open Callu na vizuální identitu a definování téma festivalu, způsobu a metodice výběru inscenací aj.).

Je odpovědná za odbornou expertízu při posuzování přihlášených škol a jejich inscenací. Aktivně se podílí na výběrovém řízení na hlavní program festivalu. A předkládá návrh hlavního programu ke schválení FR.

4.4 Umělecký šéf festivalu

Umělecký šéf festivalu je jmenován ředitelem festivalu.
Umělecký šéf festivalu je student.
Obsazení pozice uměleckého šéfa vychází z diskusí Art sekce.
Vymezení pravomocí uměleckého šéfa je nastaveno v rámci projektového záměru předkládaného ke schválení FR.

4.5 Pedagogická Supervize festivalu

Pedagogická supervize je tvořena zejména pedagogy z:

 • Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie,
 • Ateliéru režie a dramaturgie,
 • Ateliéru scénografie,
 • Ateliéru audiovizuální tvorby a divadlo,
 • Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky, a to na základě jmenování děkanem DF.

Dále je členem Pedagogické supervize Manažer uměleckých projektů.

Povinnosti Supervize:

 • pravidelná účast na jednání FR,
 • poskytování zpětné vazby studentům, pravidelné konzultace, závěrečné hodnocení,
 • pedagogická supervize při práci na festivalu,
 • mít kontinuální přehled o průběhu festivalu a naplňování jednotlivých cílů festivalu,
 • monitoring příprav jednotlivých výstupů včetně sledování naplnění časového harmonogramu.

Manažersko-provozní podpora projektu je realizována za účasti vedoucí PR, vedoucí zahraničního oddělení, správy budov a spoluprací se školním grafikem.

5. Projekt festivalu

Konkrétní ročník festivalu je realizován na základě schváleného projektového záměru festivalu.
Návrh záměru vzniká v rámci výuky dotčených ateliérů a je projednán a schválen Festivalovou radou.

Projekt upravuje tyto náležitosti projektu, zejména:

 • řešení organizační struktury včetně konkrétního způsobu zapojení spolupracujících studentů dotčených ateliérů (ATD, RTDS, Scénografie, Režie a dramaturgie, případně dalších),
 • rozpočet festivalu a jeho způsob vícezdrojového financování,
 • výběr sponzorů (fundraising) a zdůvodnění jejich vhodnosti (viz bod 6 tohoto dokumentu),
 • časový harmonogram festivalu s označenými kontrolními milníky (zasedání FR),
 • celkový záměr festivalu,
 • návrh logistického zajištění realizace obsahu projektu,
 • organizační strukturu festivalu,
 • cílové skupiny festivalu,
 • jednotlivé aktivity festivalu,
 • změny oproti předchozímu ročníku festivalu.

Projekt dále upravuje základní dramaturgické řešení konkrétního ročníku festivalu. Tyto náležitosti mohou být upraveny v samostatných (dílčích) projektech.

Pokud projektový záměr nevznikne do konce akademického roku předcházejícího předmětnému ročníku festivalu, postupuje se podle posledního realizovaného projektu.

6. Financování festivalu

Příprava a organizace festivalu je součástí výuky, případně samostatné tvůrčí činnosti na DF JAMU a je takto financována.

K zajištění průběhu festivalu lze získávat další prostředky. Návrh hospodaření festivalu (rozpočet) je součástí projektu. O zásadních otázkách spojených s nakládáním finančních prostředků festivalu rozhoduje Festivalová rada.

Fundraisingové aktivity festivalu jsou v souladu s etickým kodexem JAMU a při jejich výběru/realizaci je kladen důraz na společenskou odpovědnost JAMU a její edukační/společenskou působnost (tzv. třetí role univerzit).

7. Účastníci festivalu

Festivalu se účastní zejména vysoké divadelní školy, případně obdobné národní instituce. Účastníkům festivalu jsou zpravidla hrazeny pobytové náklady.

8. Hosté festivalu

Hosty festivalu schvaluje Festivalová rada na základě předloženého seznamu.

Hostům festivalu jsou zpravidla hrazeny pobytové náklady a mají umožněn vstup zdarma na festivalová představení.

9. Porota festivalu

Návrhy na porotu festivalu schvaluje Festivalová rada na základě předloženého návrhu.

Porotcům festivalu jsou zpravidla hrazeny pobytové náklady a mají umožněn vstup zdarma na všechny festivalová představení.

10. Ocenění a porota

Během festivalu mohou být oceněny mimořádné studentské výkony porotou festivalu.

Složení poroty a způsob jednání poroty upravuje Statut a jednací řád festivalové poroty festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

Bližší podrobnosti upravuje příloha Statutu poroty s názvem „Kritéria ocenění festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER“.

11. Vizuální identita festivalu

Ředitel festivalu předkládá FR návrh Téma festivalu a Open Call na vizuální identitu včetně způsobu a metodiky výběru vítězné vizuální identity.

Vizuální identita dodržuje jednotný vizuální styl JAMU.

Vítěz Open Call za vizuální identitu daného ročníku festivalu získává finanční ocenění.

Grafiku festivalu zpracovává dle zadání festivalu grafik DF JAMU v rámci své pracovní náplně.

12. Off program festivalu

Divadelní výstupy Off programu festivalu jsou vždy tvořeny výstupy realizovanými studenty JAMU v průběhu jejich studia.

Do divadelní části Off programu se studenti hlásí formou Open Callu na Off program.

Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER organizují studenti Janáčkovy akademie múzických umění.

Projekt je spolufinancován vládou České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat kroky k udržitelné regionální spolupráci ve střední Evropě.

1. Členové poroty festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Porota je součástí nesoutěžního Mezinárodní festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Její výsadní funkcí je oceňování výjimečných uměleckých počinů studentů divadelních škol.

Porotu tvoří zahraniční a tuzemští profesionálové (případně VŠ studenti) z oblasti divadelního umění či divadelního vzdělávání.

Členy poroty nemohou být osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu se školami, jež se účastní hlavního programu festivalu.

Návrhy na porotce jsou předkládány ÚOT a prezentovány Festivalové radě.

Členové poroty jsou oslovování a vybírání ÚOT na základě odborných kvalit, profesní, národnostní a genderové rozmanitosti a vyváženosti.

Počet porotců je pevně stanoven na čtyři.

Minimálně jeden člen poroty je zástupcem české instituce.

Porotu jmenuje děkan Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění na základě předloženého návrhu ředitele festivalu.

Členové poroty mají umožněn vstup zdarma na festivalová představení a off-programová představení.

Povinností festivalové poroty je zhlédnout všechna představení hlavního programu festivalu. Mezi další povinnosti Festivalové poroty patří účast na zahajovacím a závěrečném ceremoniálu festivalu.

Poslední den festivalu porota na základě odborné diskuze rozhodne o udělení ocenění, která oznámí řediteli festivalu.

Porota uděluje až čtyři Ocenění MARTA.

Bližší podrobnosti upravuje příloha Statutu poroty s názvem „Kritéria ocenění festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER“.

2. Předseda poroty

Festivalová porota si sama zvolí Předsedu poroty na prvním zasedání poroty. Pokud při rozhodování poroty nedojde ke konsenzu, přistupuje se k hlasování. Při rovnosti rozhoduje hlas předsedy poroty.

3. Ocenění MARTA

V rámci nesoutěžního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER může být uděleno ocenění konkrétním studentům za mimořádný umělecký výkon – Ocenění MARTA. O udělení ocenění MARTA rozhoduje porota.

Rozhodnutí o finální podobě udělených ocenění je plně vyhrazeno porotě.

Ocenění MARTA je udělováno v rámci nesoutěžního Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Ocenění neslouží k vytvoření hodnotícího pořadí jednotlivých inscenací z hlavního programu festivalu, ale jejich prostřednictvím se vyzdvihují inspirativní a objevné umělecké počiny mladých divadelníků.

Ocenění MARTA jsou udělována jako výraz uznání za mimořádné umělecké výkony studentů podílejících se na vzniku inscenací z hlavního programu přehlídky. Pedagogové či divadelní profesionálové nemohou být oceněni. Organizační tým připravuje pro porotu podpůrné informace; na vyžádání poroty zjišťuje detailní informace týkající se statutu studenta v jednotlivých inscenačních týmech.

Ocenění MARTA je spjato s konkrétním uměleckým výkonem studenta/studentky, nemůže být uděleno kolektivu studentů.

Porota může udělit maximálně čtyři ocenění MARTA, a to v některých z těchto kategorií:
• režie,
•  scénografie,
•  ženský herecký výkon,
•  mužský herecký výkon,
•  dramaturgie,
•  scénická hudba,
•  scenáristika,
•  světelný design,
•  choreografie,
•  kostýmy.

V mimořádných případech lze udělit i více individuálních ocenění v rámci jedné kategorie.